رنگ موی شرابی ماهگونی جذاب با این فرمول

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

رنگ موی شرابی ماهگونی جذاب با این فرمول

عکس, رنگ موی شرابی ماهگونی جذاب با این فرمول

قرمز فالونی به میزان یک چهارم تیوپ
شرابی پایه شش به میزان نصف تیوپ
رنگ ماگما به میزان یک چهارم تیوپ
اکسیدان ۹ درصد در میزان لازم

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر