رنگ موی قهوه ای زیتونی با این فرمول و ترکیب

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

رنگ موی قهوه ای زیتونی با این فرمول و ترکیب

عکس, رنگ موی قهوه ای زیتونی با این فرمول و ترکیب

نصف تیوپ رنگ زیتونی شماره‌ ۶
یک سوم تیوپ رنگ زیتونی شماره‌ ۵
یک سوم تیوپ رنگ زیتونی شماره‌ ۶
دو سانت واریاسیون سبز
اکسیدان ۶ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر