ساق پا خرک تمرین انفجاری ساق ها با کمک کودکان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ساق پا خرک تمرین انفجاری ساق ها با کمک کودکان

یکی از بهترین تمرین های بدنسازی برای ساق پا تمرین ساق پا خرک است که شما برای انجام آن فقط به یک کودک نیاز دارد تا با شما همکاری کند. در حالت پیشرفته تر می توانید از هم باشگاهی یا حریف تمرینی خود که وزن کمتری از شما دارد استفاده کنید.

عکس, ساق پا خرک تمرین انفجاری ساق ها با کمک کودکان عکس, ساق پا خرک تمرین انفجاری ساق ها با کمک کودکان

با خم کردن بدن از ناحیه لگن و گرفتن یک بنچ که در مقابل شما قرار دارد شروع کنید، فاصله پاها باید به اندازه عرض شانه و زانوها کمی خم باشند، پاها باید دقیقا زیر لگن قرار داشته باشند، حریف شما باید با احتیاط کامل خود را روی لگن شما قرار داده و با دست های خود بدن شما را بگیرد، این محل شروع شما خواهد بود. اکنون نفس خود را بیرون داده و با بالابردن پاشنه های خود تا جای ممکن، عضلات ساق را منقبض کنید، سپس انقباض را برای لحظه ای حفظ کنید، نفس خود را داخل کشیده و به آرامی خود را به محل شروع بازگردانید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر