سرقت حدی چیست و شرایط کامل آن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

سرقت حدی چیست و شرایط کامل آن

عکس, سرقت حدی چیست و شرایط کامل آن

قانون گذار در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی جدید ، شرایط سرقت حدی را مشخص کرده است . این شرایط از قرار زیر است :

۱- شی مسروق شرعأ مالیت داشته باشد . یعنی مالی که دزدیده می شود باید از نظر حقوقی ارزش مالی داشته باشد وگرنه سرقت حدی محسوب نمی شود .
۲- مال مسروق در حرز باشد . حرز یعنی مکان مناسبی که عرفأ مال در آن از دستبرد محفوظ می ماند . مانند گاو صندوق
۳- سارق هتک حرز کند . هتک یعنی از میان برداشتن ؛ هتک حرز یعنی از بین بردن محل نگهداری مال مانند باز کردن یا شکستن قفل گاو صندوق
۴- سارق مال را از حرز خارج کند . یعنی بعد از هتک حرز ، خود سارق باید مال را از آن خارج کند تا سرقت حدی محسوب شود . برای مثال در صورتی که الف قفل گاو صندوقی را باز کند و ب مال را از گاو صندوق بردارد ، سرقت حدی محسوب نمی شود زیرا طبق این ماده برای شکل گرفتن سرقت حدی ، سارق خودش باید هتک حرز کند و خودش باید مال را از حرز خارج کند .
۵- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد .
۶- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد .
۷- ارزش مال مسروق در زمان خارج کردن از حرز ، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد .
۸- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد . یعنی سرقت حدی فقط برای اموال خصوصی است و سرقت اموال عمومی ، یک جرم متفاوت از سرقت حدی است .
۹- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد .
۱۰- صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند .
۱۱- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد .
۱۲- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید .
۱۳- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد .
۱۴- مال مسروق ، خودش یک مالی که قبلا سرقت یا غصب شده است نباشد .

سرقت حدی جرمی خاص و مستقل است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است . سرقت حدی در فقه به این صورت تعریف شده است : ” ربودن مخفیانه معادل ۴.۵ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد ” . این تعریف ، تعریفی است که فقها از سرقت حدی ارائه کردند ، قانون گذار نیز شرایط سرقت حدی را همانطور که در ادامه خواهیم خواند مشخص کرده است . قبل از بیان شرایط سرقت حدی باید دانست که سرقت حدی با سرقت تعزیری متفاوت است . سرقت حدی یعنی سرقتی که مجازات آن یک مجازات حدی است و سرقت تعزیری در بخش تعزیرات قانون مجازات آمده و مجازات آن تعزیری است .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر