سقط جنین در خواب تعبیرش چیست

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

سقط جنین در خواب تعبیرش چیست

عکس, سقط جنین در خواب تعبیرش چیست

سقط کردن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟ اینکه شما خواب ببینید باردار هستید ولی جنین شما سقط شود .

اگر شما باردار باشید و خواب سقط جنین ببینید به این معنی نیست که نوزاد شما هم سقط خواهد شد. دیدن زنان دیگری هم در خواب که سقط جنین دارند نشانه افتادن فرزندانشان نیست و به طور کلی دیدن این رؤیا در دوران بارداری زنان بیشتر ناشی از ترس و نگرانی در مورد زایمان است.

اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند ، علامت آن است که وی به موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید .

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندوه رهایی یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند ، نشانه آن است که در حرفه خود ، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر