سوالهای شما درباره مهریه در دوران نامزدی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

سوالهای شما درباره مهریه در دوران نامزدی

عکس, سوالهای شما درباره مهریه در دوران نامزدی

بر اساس قوانین تا زمانی که زن عقد نکرده مهریه به اوتعلق نمی گیرد حتی اگه رسما نامزد کرده و انگشتر نشان برده باشند. بر اساس این ماده ، ” به مجرد عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ” . همانگونه که از این ماده مشخص است ، در دوران نامزدی یعنی پیش از خوانده شدن خطبه عقد نکاح ، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد . چرا که بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ، صرفا پس از انعقاد عقد ازدواج یا عقد نکاح است که به زن مهریه تعلق می گیرد و زن مالک مهریه تعیین شده می شود . بنابراین پیش از عقد نکاح ، مهریه به زن تعلق نمی گیرد و لذا زن حق مطالبه مهریه دوران نامزدی را نخواهد داشت .

بر اساس ماده ۱۰۸۲ ، به محض عقد نکاح مهریه به مالکیت زن در می آید . بنابراین ، مرد مکلف به پرداخت مهریه به همسر خود می شود . لذا عدم تمکین از سوی زن سبب نمی شود که وی حق مهریه خود را از دست بدهد . در واقع ، زن ناشزه همچنان حق مهریه دارد ؛ منتها چون شرط پرداخت نفقه ، تمکین از سوی زن است ، حق نفقه خود را از دست می دهد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر