شرایط سرپرستی کودک یا فرزندخواندگی در کشور

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شرایط سرپرستی کودک یا فرزندخواندگی در کشور

عکس, شرایط سرپرستی کودک یا فرزندخواندگی در کشور

بر اساس ماده ۵ این قانون ، افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی تقاضا نمایند :

الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند ، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .

ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر ، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند ، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت .

تبصره ۱ – چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد ، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند ( الف ) این ماده مستثنی می باشند .

تبصره ۲ – چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید .

تبصره ۳ – اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند ، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است .

 

 

شرایط سرپرست چیست
به عهده گرفتن سرپرستی کودک یا نوجوان شرایط ویژه ای را می طلبد تا مصلحت طفل یا نوجوان به خوبی حفظ شود . به همین دلیل ، در این قانون ، شرایطی برای سرپرست در نظر گرفته شده است . بر اساس ماده ۶ این قانون شرایط سرپرستی عبارتند از :

الف ـ تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب ـ عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج ـ تمکن مالی

د ـ عدم حجر

هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و ـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر ، مواد روانگردان و الکل

ز ـ صلاحیت اخلاقی

ح ـ عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج

ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱ – رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است . دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان ، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد .

تبصره ۲ – درصورتی که متقاضی سرپرستی ، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود ، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر