شرایط و قوانین فسخ قرارداد توسط مستاجر و موجر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شرایط و قوانین فسخ قرارداد توسط مستاجر و موجر

عکس, شرایط و قوانین فسخ قرارداد توسط مستاجر و موجر

هرگاه یکی از طرفین اجاره یعنی مستاجر یا موجر بخواهد قرار دارد را فسخ کند به آن فسخ قرارداد اجاره می گویند.

*شرایط فسخ قرارداد توسط موجر
در اجاره‌نامه ذکر شود که در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر مالک حق فسخ قرارداد را دارد.
مستاجر بیش از یک هفته در پرداخت اجاره تاخیر کند.
مستاجر بدون اجازه مالک، ملک را در اختیار شخص دیگری قرار دهد.
مستاجر، ملک را بدون اجازه مالک برای کاربرد خاصی (مثلاَ تجاری) استفاده کند.
مستاجر فعالیت‌های نادرستی (به لحاظ قانونی یا عرفی) در ملک انجام دهد.
مستاجر اجازه ورود و خروج به مالک جهت انجام تعمیرات در ملک را ندهد.
مستاجر وظایفی را که طبق قرارداد اجاره متعهد شده انجام ندهد.
به طور کلی بهتر است در صورت تمایل هر یک از طرفین قرارداد به فسخ اجاره‌نامه، موجر و مستاجر مسئله را به‌صورت توافقی بین خودشان حل کنند، چون فسخ آن زمان‌بر بوده و به صرف هزینه و انرژی زیادی احتیاج دارد.

*شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر
ملک شرایط قید شده در قرارداد را نداشته باشد.
حق فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر در قرارداد ذکر شده باشد. (ذکر دلایل فسخ قرارداد با توافق طرفین ضروری است)
قسمتی از ملک به گونه‌ای تخریب یا معیوب شود که مستاجر نتواند از آن بهره ببرد و قابل تعمیر هم نباشد.
مالک تعهد کند که قسمتی از ملک را در مدت مقرر تعمیر کند و به تعهد خود عمل نکند.خ قرارداد اجاره

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر