شرایط ۵ گانه زن برای درخواست طلاق از شوهرش

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شرایط ۵ گانه زن برای درخواست طلاق از شوهرش

عکس, شرایط ۵ گانه زن برای درخواست طلاق از شوهرش

زنان با توجه به داشتن شرایط زیر می توانند بدون رضایت شوهر خود طلاق بگیرند.

استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه
عسر و حرج مصرحه در ماده ۱۱۳۰ قانون مذکور
غیبت شوهر پیش از ۴ سال
وکالت زن در طلاق
توافق زوجین طبق مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر