طلاق از شوهر به خاطر خیانت چه مراحلی دارد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

طلاق از شوهر به خاطر خیانت چه مراحلی دارد

عکس, طلاق از شوهر به خاطر خیانت چه مراحلی دارد

اگر شوهر شما خیانت کرده باشد و مدارک لازم هم برای اثبات آن داشته باشید باز حق طلاق با زن نخواهد بود . مگر اینکه خیانت به حدی باشد که جزو عسر و حرج باشد که ثابت کردن آن بسیار سخت و نیاز به شاهد در همان لحظه دارد.

طلاق به دلیل خیانت همسر (مرد)

همانطور که می دانید به دلیل این که حق طلاق با شوهر (مرد) می باشد زن در صورتی که بتواند در دادگاه اثبات عسر و حرج کند که – مصادیق آن بسیار زیاد است – به تشخیص دادگاه علی رغم مخالفت مرد می تواند طلاق بگیرد.
راه دیگر این است که اگر بتواند یکی از موارد چهارده گانه شروط چاپی ضمن عقد (سند نکاحیه) – در صورتی که مرد امضاء کرده باشد – را ثابت کند که در این صورت وکیل مرد (زوج) در طلاق و قبول می شود و می تواند طلاق بگیرد. حال با توجه به آنچه گفته شد اثبات رابطه نامشروع شوهر و گرفتن حکم در این خصوص می تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسر و حرج باشد و هم از مصادیق بند های ۲ و ۹ شروط ضمن عقد نکاح.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر