طلاق دادن زن به خاطر خیانت چه مراحلی دارد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

طلاق دادن زن به خاطر خیانت چه مراحلی دارد

عکس, طلاق دادن زن به خاطر خیانت چه مراحلی دارد

در آغاز باید بدانید که دلیل طلاق دادن زن هر چه که باشد و زن هر جرمی که مرتکب شود مهریه ی او از بین نرفته و باید پرداخت شود. حتی اگر زن در زندان باشد باز هم مهریه به او تعلق می گیرد. البته مرد می تواند از خیانت زن به عنوان ابزاری استفاده کرده و او را تهدید کند و زن ناگزیر به بخشش مهریه شود که این کار انسانی نیست. بر طبق قانون حق طلاق با مرد است و اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند در نهایت رای (گواهی عدم امکان سازش) صادر خواهد شد ولی ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد که در رای دادگاه منعکس می گردد.

در صورت خیانت زن رای دادگاه چه خواهد بود؟ در این مورد توضیح داده شد که اگر مرد قبلا پرداخت نکرده باشد حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع دادگاه موظف است که نسبت به مهریه در ضمن رای طلاق تعیین تکلیف کند و مرد را مکلف به پرداخت کند البته اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت مهریه موکول به استطاعت مرد و اثبات آن از طرف زوجه می باشد.

در ادامه این که رابطه نامشروع باعث از بین رفتن اجرت المثل ایام زوجیت هم نمی باشد و دادگاه در ضمن پرونده طلاق با ارجاع به کارشناس جهت برآورد آن، در دادنامه نسبت به آن تعیین تکلیف می کند.

اما اگر مردی شرط چاپی تنصیف اموال مندرج در عقدنامه را امضاء کرده باشد، امکان دارد طبق تشخیص دادگاه یا دادن حکم رابطه نامشروع به قاضی رسیدگی کننده به طلاق از این شرط رهایی پیدا کند زیرا در شرط مذکور آمده است که در صورتی زن مستحق تا نصف اموال موجود بعد از ازدواج می باشد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و سوء اخلاق او نباشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر