محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » طلا در خواب چه مفهومی دارد خیر یا شر

طلا در خواب چه مفهومی دارد خیر یا شر

آموزشی | ۱۲ بازدید

عکس, طلا در خواب چه مفهومی دارد خیر یا شر

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد. دیدن طلا در خواب دلیل بر سه وجه اسـت.

اول: حج گذاردن.

دوم: ولایت یافتن.

سوم: خصومت و اهانت کردن و غلام و کنیزک.

پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰