فاصله مناسب بین دو دوز واکسن سینوفارم و اسپوتنیک

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فاصله مناسب بین دو دوز واکسن سینوفارم و اسپوتنیک

عکس, فاصله مناسب بین دو دوز واکسن سینوفارم و اسپوتنیک
طبق آخرین خبرها از سازمان بهداشت ، تمامی افرادی که دز اول واکسن سینوفارم را تزریق کرده اند دو تا چهار هفته و افرادی که واکسن اسپوتنیک وی را تزریق کردند ۴ تا ۱۲ هفته برای تزریق دز دوم این واکسن‌ها فرصت دارند

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر