فال حافظ درست است یا تصادفی به نیت ما نزدیک می شود

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فال حافظ درست است یا تصادفی به نیت ما نزدیک می شود

عکس, فال حافظ درست است یا تصادفی به نیت ما نزدیک می شود

در بیشتر موارد وقتی فال حافظ را باز می کنیم اشعاری می آید که تفسیر آن به نیت ما خیلی نزدیک است. آیا واقعا حافظ می تواند فال ما را بگوید.تفأل به لحاظ معنای اول (یعنی به دیده خیر نگریستن) مستحسن و نیکوست چه با اشعار حافظ باشد و چه با هر چیز و اتفاق دیگری، و تفأل با دیوان حافظ به جهت مشورت خواهی و نیز پیش گویی حوادث آینده، اگر بدون ترتیب اثر دادن باشد اشکالی ندارد بدین معنی که اگر حافظ گفته است: فلان کار را انجام بده، در انجام دادن آن اجبار و الزامی نیست و می شود برخلاف فرموده حافظ عمل کرد؛ و اگر حافظ نسبت به امری پیش گویی کرد که فلان امر محقق می شود و یا محقق نمی شود نباید آنرا وحی منزل و حتمی پنداشت.البته ذکر این نکته لازم است که چون به تجربه برای مردم ثابت شده است که تفأل با دیوان حافظ در اکثر مواقع صائب و درست از آب در می آید، این کار در فرهنگ و جامعه ما ریشه دار شده و بسیاری از افراد برای مشورت خواهی و یا پیشگویی از دیوان حافظ مدد می گیرند و نسبت به این امر از نظر شرعی اشکالی نیست مگر آنکه به گفته های حافظ به گونه ای ترتیب اثر بدهیم که با عقاید و احکام دینی منافات داشته باشد، مثلاً اگر در تفألی با دیوان حافظ غزلی باید که مضمونش این باشد: «این کاری که می خواهی انجام بدهی و یا آرزوی تحقق آن را داری ابداً درست نمی شود.»اگر به لحاظ معنای اول جهت انجام امری به سراغ فال حافظ برویم و برای هر غزلی که بیاید جهت مثبتی را در نظر گرفته و به دیده خیر به آن نگریسته و بدان امید اقدام به آن امر کنیم نه تنها اشکالی ندارد. بلکه در روایات دینی ما نسبت به هر امری، به وسیله هر چیزی و من جمله دیوان حافظ این نوع فال زدن تحسین و بدان سفارش شده است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر