فرمول در آوردن ترکیب شرابی بور با دکلره روی موها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول در آوردن ترکیب شرابی بور با دکلره روی موها

موی به پایه ۸ رسیده
رنگ شماره ۷.۴۵ به میزان دو سوم تیوپ
ﺭﻧﮓ  WR به میزان یک چهارم
اکسیدان ۹ درصد

عکس, فرمول در آوردن ترکیب شرابی بور با دکلره روی موها

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر