فرمول رنگ موی خاص مسی ماهاگونی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ موی خاص مسی ماهاگونی

عکس, فرمول رنگ موی خاص  مسی ماهاگونی

برای داشتن این رنگ موی جذاب مسی شما باید از فرمول زیر استفاده کنید.

رنگ مسی شماره ۷ – ۳/۴ تیوپ

۲. رنگ قرمز فالونی – ۱/۴ تیوپ

۳. واریاسیون بنفش – ۲ سانتی متر

۴. اکسیدان ۲ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر