فرمول ماهاگونی شرابی متوسط برای مبتدی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول ماهاگونی شرابی متوسط برای مبتدی

عکس, فرمول ماهاگونی شرابی متوسط برای مبتدی

ماهاگونی شماره ۷: نصف تیوپ
ماهاگونی شماره ۵: ۱۵ سانت
شرابی شماره ۵: نصف تیوپ
واریاسیون نقره ای: دو سانت
واریاسیون بنفش: یک سانت
اکسیدان ۶ درصد به تناسب مقدار رنگ

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر