فرمول و آموزش رنگ مو کاراملی عسلی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول و آموزش رنگ مو کاراملی عسلی

عکس, فرمول و آموزش رنگ مو  کاراملی عسلی

پایه ۸ دکلره
رنگ کاراملی پایه ۷: یک چهارم تیوپ
کاراملی پایه ۸: نصف تیوپ
رنگ عسلی پایه ۸: یک چهارم تیوپ
واریاسیون بنفش و نقره ای: ۲ سانت
اکسیدان ۶ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر