فسخ نکاح چیست فرق آن با طلاق

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فسخ نکاح چیست فرق آن با طلاق

عکس, فسخ نکاح چیست فرق آن با طلاق

طلاق گرفتن با فسخ نکاح خیلی فرق دارد و این دو با هم یکی نیستند . در فسخ نکاح یکی از طرفین چه زن و چه مرد در صورتی که دچار ضرر زیادی با ازدواج شده باشد می تواند از فسخ نکاح استفاده کرده و خلاص شود. مثلا اگر یکی از آنها بیماری بدی داشته و مخفی کرده باشد طرف دیگر می تواند نکاح را فسخ کند.

فسخ نکاح چه تفاوتی با طلاق دارد؟
طلاق دارای تشریفات خاص است، برای مثال به دو شاهد مرد نیاز دارد و باید صیغه طلاق اجرا شود اما فسخ با اراده صاحب حق فسخ انجام می‌شود و صرفا به اطلاع طرف مقابل می‌رسد. علاوه بر این، قبل از طلاق باید از دادگاه اجازه گرفته شود اما در فسخ دادگاه به بررسی این می‌پردازد که آیا حق فسخ وجود دارد یا خیر و بعد از احراز وجود حق، اجرای آن به عهده صاحب حق است؛ در نتیجه در فسخ نکاح دادگاه پیش از فسخ زوجین را به داوری ارجاع نمی‌دهد.طلاق مختص نکاح دائم است اما فسخ هم در نکاح دائم و هم منقطع ممکن است. لازم به ذکر است که زوج و زوجه هردو می‌توانند دارای حق فسخ باشند اما طلاق فقط حق زوج و تحت اختیار مرد است. در فسخ زن جز در صورتیکه فسح به دلیل عنن باشد، در سایر موارد حق مهریه ندارد.

در طلاق رجعی مرد در زمان عده امکان رجوع دارد اما در فسخ امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل خانواده با نکاح جدید امکان‌پذیر است.در نهایت لازم به ذکر است که اگر زوجین سه مرتبه طلاق بگیرند، مجدد امکان ازدواج ندارند مگر با ورود یک محلل، در حالیکه در فسخ محدودیت وجود ندارد و هر چندبار که نکاح فسخ شود، میان زن و مرد حرمت ایجاد نمی‌شود.

عیوب مرد که به زن حق فسخ نکاح را می‌ دهد
عنن: ناتوانی مرد
خصاء :عارضه مربوط به اخته شدن مرد
مقطوع بودن  مرد
جنون

عیوب زن که به مرد حق فسخ نکاح را می‌ دهد
جذام
قرن
برص : یک نوع بیماری پوستی
افضاء : یکی شدن مجرای بول و حیض
نابینایی دو چشم
زمین‌گیری
جنون

فسخ نکاح به علت جنون در حالتی امکان‌پذیر است که یکی از طرفین از جنون دیگری در هنگام ازدواج اطلاع نداشته باشد و اگر مطلع بوده باشد امکان فسخ نخواهد داشت.زن در صورتیکه مرد پس از ازدواج دچار جنون شود حق فسخ خواهد داشت اما اگر زوجه بعد از نکاح دچار جنون شود مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر