فشار خون نرمال برای کودک نوجوان و بزرگسالان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فشار خون نرمال برای کودک نوجوان و بزرگسالان

عکس, فشار خون نرمال برای کودک نوجوان و بزرگسالان

عکس, فشار خون نرمال برای کودک نوجوان و بزرگسالان

عکس, فشار خون نرمال برای کودک نوجوان و بزرگسالان


عکس, فشار خون نرمال برای کودک نوجوان و بزرگسالان


فشار خون نرمال در کودکان پسر فشار خون نرمال در کودکان دختر سن
۸۳/۳۸ – ۱۱۷/۷۶ ۸۰/۳۴ – ۱۲۰/۷۵ ۱ – ۲
۱۰۰/۶۱ ۱۰۰/۵۹ ۳
۱۰۱/۶۴ ۱۰۲/۶۲ ۴
۱۰۳/۶۶ ۱۰۴/۶۵ ۵
۱۰۴/۶۸ ۱۰۵/۶۸ ۶
۱۰۶/۶۹ ۱۰۶/۷۰ ۷
۱۰۸/۷۱ ۱۰۷/۷۱ ۸
۱۱۰/۷۲ ۱۰۹/۷۲ ۹
۱۱۲/۷۳ ۱۱۱/۷۳ ۱۰
۱۱۴/۷۴ ۱۱۳/۷۴ ۱۱
۱۱۶/۷۵ ۱۱۵/۷۴ ۱۲
۱۱۷/۷۶ ۱۱۷/۷۵ ۱۳

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر