مدارک مورد نیاز برای تغییر کد پستی شرکت و آموزش تغییر آدرس

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مدارک مورد نیاز برای تغییر کد پستی شرکت و آموزش تغییر آدرس

عکس, مدارک مورد نیاز برای تغییر کد پستی شرکت و آموزش تغییر آدرس

مدارک مورد نیاز برای تغییر کد پستی شرکت
ارائه اساسنامه شرکت
تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا
کد پستی محل جدید
ارائه اظهارنامه جهت مشخص شدن میزان سهم هر فرد برای ثبت در سامانه
ارائه صورتجلسه تنظیم شده
صورتجلسه تغییر آدرس شرکت حیا تغییر کد پستی شرکت باید حاوی نکات و موارد ذیل باشد:

صورتجلسه باید در سه نسخه تهیه و به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکا برسانند.
سربرگ و لوگوی شرکت باید در برگه صورتجلسه ثبت شود.
در برگه صورتجلسه شرکای باید میزان سهام خود را یادداشت و ذکر کرده و آن را امضا و تایید کنند.
اگر تغییر آدرس محدود و فقط چند متر تغییر و یا در یک خیابان از یک کوچه به کوچه دیگر منتقل می شود تنها کافی است که صورتجلسه تغییر آدرس یا تغییر کد پستی شرکت تنظیم شود و نیازی به تشکیل جلسه مجمع ندارد.
تمامی صفحات صورتجلسه باید به امضای هیئت مدیره برسد.
چنانچه وظیفه تغییر آدرس بر عهده اعضای هیئت مدیره است باید صورتجلسه تنظیم شده طی مدت ۳ روز به سازمان ثبت شرکت ارسال شده و بارکد پستی به ثبت برسد.

تغییر کد پستی شرکت
آدرس اولیه شرکت در بند ۳ اساسنامه ذکر و ثبت می شود ولی همانطور که می دانیم تغییر کد پستی شرکت، یکی از تغییرات مرسومی است که شرکت های اجاره ای و یا شرکت هایی که به دلیل کمبود فضا و یا سایر دلایل شخصی، اقدام به نقل مکان می کنند. طبق قوانین تجاری این تغییر اقامت باید در اولین فرصت به اطلاع سازمان ثبت شرکت برسد و صورتجلسه ای به این منظور تنظیم می شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر