مدفوع در خواب دیدن خیر است یا شر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مدفوع در خواب دیدن خیر است یا شر

عکس, مدفوع در خواب دیدن خیر است یا شر

دیدن مدفوع در خواب بر عکس چندش آور بودن آن ، خیر است و شر نیست . تمامی علمای علم تعبیر خواب این را تاییر کرده اند. ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط ( مدفوع ) در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر