مرغ دیدن در خواب چه تعبیری دارد خوب یا ید

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مرغ دیدن در خواب چه تعبیری دارد خوب یا ید

عکس, مرغ دیدن در خواب چه تعبیری دارد خوب یا ید

*اگر کسی در خواب تعداد زیادی مرغ در جایی ببیند که سر و صدا میکنند تعبیر ، آنست که مصیبتی در راه است

*تعبیر خواب سر بریدن مرغ نشانه خوبی نیست. این خواب نشان از مشکلات پیش رو است که گاهی ممکن است قربانی هم داشته باشد. این مشکلات ناشی از تصمیمات بد شما در زندگی است به همین دلیل خود را مقصر می دانید.

* تعبیر دیدن مرغ در قفس به معنی مشکلات مالی در آینده ای نزدیک است. ممکن است به دلیل مشکلات مالی افسرده شده باشید. شاید این موضوع به دلیل ترس از محیط اجتماعی است. بهتر است در اجتماع حضور پیدا کنید تا بتوانید این مشکلات را حل کنید.

*تعبیر خواب پرواز کردن مرغ نشانه آزادی است.

*تعبیر خواب دیدن مرغ در مزرعه نشانه خوبی نیست. احتمالا با یکی از دوستانتان به مشکل بر بخورید و این مشکل زمینه ساز مشکلات بعدی باشد.

*اگر در خواب دیدید که مرغ به کسی حمله کرد تعبیر خوبی دارد.

* تعبیر خواب خوردن مرغ نشانه آنست که از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر