مزایای پایان کار یا حق سنوات و روش محاسبه کردن آن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مزایای پایان کار یا حق سنوات و روش محاسبه کردن آن

عکس, مزایای پایان کار یا حق سنوات و روش محاسبه کردن آن

عکس, مزایای پایان کار یا حق سنوات و روش محاسبه کردن آن

بموجب دادنامه دیوان عدالت در خصوص نحوه محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات)، برای محاسبه حق سنوات علاوه بر مزد یا حقوق، عوامل دیگری، چون کمک عائله مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی و نظایر آن‌ها نیز باید منظور شوند.

به استناد ماده ۳۴ قانون کار مبنای محاسبه مزایای پایان کار (سنوات) کلیه وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنهاست که کارگر به اعتبار قرارداد کار (و یا در مقابل کار) دریافت می‌نماید، شامل:
مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها.به استناد ماده ۲۴، و تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار کارفرمایان موظفند به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه (اعم از متوالی یا متناوب) به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار (سنوات) را بر مبنای هر سال یک ماه آخرین مزد (حقوق) به عنوان مزایای پایان کار (سنوات) پرداخت نمایند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر