یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
سلامت

مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید برای رویش مو

عکس, مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید برای رویش مو

فیناستراید دارویی است که در گذشته برای بیماری های مردان نجویز می شد اما امروزه برای درمان طاسی نیز تجویز می شود و می توان  گفت نسبت به دیگر داروهای درمان طاسی از تاثیر بیشتری برخوردار است در این پست از یاس فان مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید برای رویش مو و درمان طاسی را قرار داده ایم .

فیناستراید مهارکننده تیپ II آنزیم ۵ آلفاردوکتاز می باشد که باعث کاهش مقادیر دهیدروتستوسترون شده و در درمان طاسی موی مردانه موثر است. در این مطالعه اثر فیناستراید موضعی با نوع خوراکی آن در درمان این بیماری مورد مقایسه قرار می گیرد.
مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور می باشد. ۴۵ بیمار مرد بالغ از مراجعین به درمانگاه ها و مطب های خصوصی شهر ساری که براساس شرح حال ومعاینه بالینی مبتلا به طاسی مردانه بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند. بیماران واجد شرایط در طی شش ماه وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی به دو گروه A ( ژل فیناستراید و قرص پلاسبو) و گروه B (قرص فیناستراید و ژل پلاسبو) تقسیم شدند. جهت ارزیابی تاثیر دارو، سیر بهبودی و عوارض آن، بیماران قبل از درمان، در پایان هفته اول و سپس در پایان هر ماه با مشاهدات بالینی پیگیری شدند و متغیرهای وسعت ضایعه، تعداد مو و تعداد موی ضخیم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل آماری با فرمول های آماری توصیفی و کای دو انجام شد.
یافته ها : متوسط زمان ریزش مو در بیماران ۲۳.۱۰ ± ۱۸.۸ ماه بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر ضخامت و تعداد مو و وسعت منطقه طاسی در پایان هر ماه وجود نداشت. اندازه گیری های متوالی نشان داد که افزایش تعداد موها و افزایش موی ترمینال در هر دوگروه درمانی در شروع و پایان معنی داری بود.
استنتاج : نتایج نشان داد که اثرات درمانی هر دو داروی ژل و قرص فیناستراید بر بیماران مبتلا به طاسی مردانه در حد متوسط بود.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر