ملخ در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب حمله ملخ ها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ملخ در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب حمله ملخ ها

عکس, ملخ در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب حمله ملخ ها

اگر در خواب شما ملخ ها زنده بودند باید بدانید که ملخ زنده در خواب نشانه ای است از مال ولی اگر دیدید که ملخ ها پخته شده بودند دلیل بر درم و دینار بود  . اگر دید ملخ جمع میکرد و در ظرفی می انداخت، دلیل که مال جمع کرده به کابین زن دهد. اگر بیند ملخ بسیار در جائی جمع شدند و نباتات آنجا را می خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند

ملخ  در خواب های ما نیز آفت مالی شناخته شده چه یکی باشد و چه بسیار که اهمیت آن به تعداد و کوچکی و بزرگی ملخ ها بستگی دارد اگر دیدید جائی که نشسته اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می دوزد و طمع می بندد. اگر دیدید دسته ای ملخ پرواز می کنند در آن منطقه که ملخ ها را دیده اید مشکل عمومی پیش می آید به طوری که همه زیان می کنند و آسیب می بینند. اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می کند گرفتاری تنها برای شما پیش می آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.

* اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ، علامت آن است که دشمنان به بهترین ثمره زندگی شما ,چشم دوخته اند .

* اگر در خواب ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ، علامت آن است که به دردسری خواهید افتاد ,که باید آن را حل و فصل کنید .

*اگر در خواب بیند ملخ بسیار در جائی جمع شدند و نباتات آنجا را می خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند.

*دیگران ملخ می کشند : یک دزد سری به خانه شما می زند .

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر