موارد تعیین قیم مطابق قانون مدنی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

موارد تعیین قیم مطابق قانون مدنی

عکس, موارد تعیین قیم مطابق قانون مدنی

به موجب ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود :

۱. برای صغاری که ولی خاص ندارند.

۲. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند ؛

۳. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد ” .

به موجب این ماده موارد تعیین قیم عبارتند از اینکه :

۱. اشخاص صغیری که ولی خاص ندارند . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ولی خاص به پدر یا جد پدری گفته می شود . بعلاوه اینکه ، هر کدام از پدر یا جد پدری نیز می توانند برای بعد از فوت خود نیز شخصی را به عنوان وصی برای اداره امور محجور تعیین کنند که در صورت عدم تعیین ، باید از طرف دادگاه برای اداره امور صغیر قیم تعیین شود . بنابراین ، در صورتی که پدر یا جد پدری فوت کرده باشند و شخصی را برای وصایت تعیین نکرده باشند ، باید قیم تعیین شود .

۲. شخصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ سفیه شده است ، اعم از اینکه پدر یا جد پدری یا وصی منصوب داشته باشد یا نه ، همچنین برای شخصی که پیش از رسیدن به سن بلوغ سفیه بوده و ولی خاص ( پدر ، جد پدری و وصی ) نداشته باشد نیز باید قیم تعیین کرد .

۳. شخصی که پس از رسیدن به سن بلوغ دچار حالت جنون یا دیوانگی شده اعم از اینکه ولی خاص داشته باشد یا خیر ، همچنین شخصی که جنون او متصل به زمان کودکی او بوده و ولی خاص نداشته باشد . بدین ترتیب اگر محجور بعد از رسیدن به سن بلوغ مبتلا به جنون یا سَفَه شود و این حالت بعد از بلوغ نیز ادامه داشته باشد ، در صورت داشتن ولی خاص ، ولایت او بعد از بلوغ ادامه پیدا می کند .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر