میزان درست آبیاری قطره ای درختان خرما

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

میزان درست آبیاری قطره ای درختان خرما

عکس, میزان درست آبیاری قطره ای درختان خرما

در این آموزش میزان درست آبیاری قطره ای درختان خرما برای استان بوشهر قرار داده شده است. این مقاله در خصوص آبیاری قطره ای درختان نخل بوشهر است. در استان بوشهر تبخیر شدید، نزولات جوی کم و غیر یکنواخت و روش های آبیاری سنتی از مهم ترین عوامل محدود کننده توسعه کشاورزی و عدم پایداری آن در مقابل خشکسالی های پی در پی به شمار می روند. از طرفی این استان با داشتن بیش از ۵/۵ میلیون اصله نخل، حائز رتبه سوم در سطح کشور است. لذا استفاده از روش های آبیاری تحت فشار با هدف بهره برداری بهینه از منابع آب امری اجتناب ناپذیر است. اولین گام برای رسیدن به این هدف مهم، برنامه ریزی آبیاری بر اساس برآورد مناسب آب مورد نیاز گیاه در طول فصل رشد می باشد. به منظور تعیین آب مورد نیاز خرمای رقم کبکاب (که به باردهی رسیده) در روش آبیاری قطره ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ سطح ۱۰۰، ۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصد آب آبیاری در سه تکرار و به مدت چهار سال در منطقه دشتستان بوشهر اجراء گردید. عمق آب آبیاری با استفاده از روش تشت تبخیر کلاس A تعیین شد. اعمال تیمارهای آبیاری با استفاده از کنتور حجمی و بر اساس دور ۲۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر تیمار آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در سطح ۱درصد معنی دار بوده و بیشترین عملکرد (۸/۳۱ کیلوگرم در هر درخت) مربوط به تیمار آبیاری ۱۰۰% و کمترین آن (۶/۱۵ کیلوگرم در هر درخت) مربوط به تیمار آبیاری ۴۰% بود. از سوی دیگر کمترین کارایی مصرف آب (۵۳/۰ کیلوگرم بر متر مکعب) مربوط به تیمار آبیاری ۱۰۰% و بیشترین آن (۶۶/۰ کیلوگرم بر متر مکعب) مربوط به تیمار ۴۰% بود. ولی در تیمارهای ۸۰% و ۴۰% تفاوت معنی داری در میزان کارایی مصرف مشاهده نگردید. بنابر این برای حصول عملکردی معادل ۶۸/۲۹ کیلوگرم در هر درخت و کارایی مصرف آب معادل ۶۲/۰ کیلوگرم بر متر مکعب، تیمار ۸۰% آب آبیاری برابر ۶/۷۵۳۵ مترمکعب در هکتار در سال در بین تیمارهای مورد بررسی به عنوان مناسب ترین تیمار توصیه می گردد.

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی