نقشه سیم کشی برق و مدار سیم کشی برق کولر آبی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

نقشه سیم کشی برق و مدار سیم کشی برق کولر آبی

دو رشته سیم از جعبه فیوز ساختمان با رنگ های آبی و مشکی به سمت جعبه کلید کولر کشیده می شوند. یکی از سیم ها برای فاز و دیگری برای نول اختصاص پیدا می کند.با استفاده از فازمتر می توان از نول یا فاز بودن سیم، اطمینان حاصل کرد. در صورت روشن شدن فازمتر، سیم مدنظر از نوع فاز می باشد. سیم آبی رنگ داخل جعبه تقسیم کولر آبی مربوط به پمپ دستگاه و سیم قرمز رنگ، مخصوص الکتروموتور است.سیم های برق به رنگ مشکی و قهوه ای در کولر آبی، برای اتصال دور کند و دور تند دستگاه، مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین، متناسب با همین رنگ بندی، هر کدام از کلیدها به سوکت مختص به خود در جعبه تقسیم متصل می شوند.برای نصب کلید کولر می توان از علائم درج شده بر روی کلید کمک گرفت.

عکس, نقشه سیم کشی برق و مدار سیم کشی برق کولر آبی عکس, نقشه سیم کشی برق و مدار سیم کشی برق کولر آبی

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر