یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

هزارپا در خواب خوب است یا بد

عکس, هزارپا در خواب خوب است یا بد

تعبیر خواب هزارپا از دیدگاه حضرت یوسف ترس ها و دشواری های ناچیزی در زندگی بیننده خواب خواهد بود که گرچه آسیبی به وی وارد نکرده و مشکل اساسی ایجاد نخواهد نمود ولیکن ممکن است برای مدتی ایشان را درگیر نموده و فکر و ذهن بیننده خواب را مشغول سازد.تعبیر خواب هزارپا از دیدگاه ابن سیرین نیز مانند معبرین دیگر به مسائل و مشکلات کوچک اشاره داشته و معتقد است که رویت هزارپا در عالم خواب حاکی از مشکلاتی است که آسیبی به بیننده خواب وارد نساخته ولی مزاحمت هایی را برای ایشان ایجاد خواهد نمود.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر