هزینه عمل پیکرتراشی و فیلم کامل پیکرتراشی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

هزینه عمل پیکرتراشی و فیلم کامل پیکرتراشی

عکس, هزینه عمل پیکرتراشی و فیلم کامل پیکرتراشی

در تعیین هزینه جراحی پیکرتراشی شکم مواردی از قبیل روش جراحی مورد نیاز، میزان چربی شکم، مهارت پزشک، هزینه مرکز جراحی، هزینه دستیاران پزشک، هزینه بستری (در صورت لزوم) و… در نظر گرفته می شود. هزینه جراحی پیکر تراشی شکم و پهلو از حدود ۱۲ تا ۲۵ میلیون تومان بسته به روش جراحی متغیر است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر