همه چیز درباره اینکه طالع بینی را باور کنیم یا نه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

همه چیز درباره اینکه طالع بینی را باور کنیم یا نه

عکس, همه چیز درباره اینکه طالع بینی را باور کنیم یا نه

چقدر به طالع بینی ها اعتماد کنیم ؟ طالع بینی ها تا چه حد درست هستند ؟ طالع بینی بر اساس ارتباطات جهان غیر مادی بوجود آمده و هدف آن، پیش بینی رویداد های پیش آمده بر روی زمین و افراد ساکن در آن میباشد.

اینکه طالع بینی علم است قابل اثبات است؟

در مواردی اندک که طالع بینی قادر به داشتن پیش بینی هایی قابل اثبات بوده، نتایج آن مورد تحقیق دقیق قرار گرفته اند.اما این نتایج نتوانستند درستی طالع بینی را اثبات کنند.با این حال، احتمال خطا در آزمایشات علمی وجود داشته و در موارد زیادی، آزمایشات انجام شده در زمینه های مختلف دچار اشتباه شده اند.با این وجود نتایج آزمایشات در این زمینه بسیار ضد و نقیض بوده اند.تبادل کشفیات افراد در زمینه طالع بینی بسیار اندک است.اغلب طالع بینان مطالعات خود را در مقالات علمی ذکر نخواهند کرد.علاوه بر این، اندک تحقیقات منتشر شده در این زمینه نیز مورد بررسی و نقد قرار نگرفته اند.در مورد اینکه طالع بینی علم است یا خیر اغلب طالع بینان، اعتراف به ناتوانی در درک کامل این علم میکنند.زیرا در صورت داشتن چنین ادعایی، تمامی گفته های قبلی آنان نقض خواهد شد.از دید طالع بینان، این امر راه پس و پیش نداشته و هر کشف جدیدی در این زمینه، باعث ایجاد انتقادات بسیاری از طرف محققان خواهد شد.در طالع بینی، اغلب اوقات کشفیات جدید توسط طالع بینان نقض خواهند شد.

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر