چهار حرکت ورزشی جادویی ذوب کردن پهلوها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

چهار حرکت ورزشی جادویی ذوب کردن پهلوها

عکس, چهار حرکت ورزشی جادویی ذوب کردن پهلوها

حرکت جادویی اول :(حرکت چرخش روسی) :روی زمین بنشینید، طوریکه زانوهای شما خم و کف پاهایتان روی زمین قرار گرفته باشند. یک وزنه را با دو دست نگه دارید و بازوها را به سمت جلو بکشید. کمر به اندازه ۴۵ درجه به عقب برود. نیم تنه خود را به سمت راست بچرخانید و اجازه دهید بازوها در راستای قفسه سینه قرار گیرد و به سمت راست و به طرف کف زمین حرکت کنند. سپس به سمت چپ بچرخید. مانند تصویر بالا

عکس, چهار حرکت ورزشی جادویی ذوب کردن پهلوها

حرکت جادویی دوم 🙁 حرکت هیزم شکن):طوری بایستید که پاها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله داشته باشند. یک کتل بل یا وزنه را با دو دست در مقابل خود نگه دارید. وزن خود را روی پای چپ خود قرار دهید و نیم تنه خود را به سمت چپ بچرخانید و در همان حال دست های خود را به صورت مورب به سمت بالای شانه چپ حرکت دهید. بدن خود را به سمت راست بچرخانید، وزن خود را نیز روی پای راست قرار دهید و وزنه دست خود را به سمت پایین و به طرف ران سمت راست خود حرکت دهید. در زمان انجام حرکت پاها و زانوهای شما در یک محور قرار بگیرند. دقت داشته باشید که این حرکت را با کش هم می توانید انجام دهید. مانند تصویر بالا

عکس, چهار حرکت ورزشی جادویی ذوب کردن پهلوها

حرکت جادویی سوم 🙁 حرکت اسکات با کتل بل ): یک کتل بل را با هر دو دست نگه دارید، طوریکه آرنج ها خم شده و بازوهایتان به قفسه سینه چسبیده باشد. در همان حال که کتل بل را نگه داشته اید، حرکت اسکات را انجام دهید و در عین حال نیم تنه خود را به سمت راست بچرخانید. پس از آن بایستید و به حالت اولیه بازگردید. پس از آن حرکت را همراه با اسکات به سمت چپ انجام دهید. این حرکت را ۱۰ بار پشت سر هم انجام دهید.( اگر این وزنه را ندارید می توانید در منزل از یک بطری آب بزرگ استفاده کنید یا یه توپ سنگین )مانند تصویر بالا ورزش را انجام دهید.

عکس, چهار حرکت ورزشی جادویی ذوب کردن پهلوها

حرکت جادویی چهارم (حرکت کتل بل پهلو):طوری بایستید که پاها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله داشته باشند. یک کتل بل را در دست راست خود بگیرید، کمی به سمت راست خم شوید و اجازه دهید وزنه به سمت زمین آویزان باشد. سپس به حالت ایستاده برگردید.این حرکت را ۱۰ بار به سمت راست و سپس ۱۰ بار به سمت چپ انجام دهید.مانند تصویر بالا و مانند تمرین بالا در صورت نداشتن وزنه و دمبل به جای وزنه از بطری آب بزرگ استفاده کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر