چکار کنیم دعاهای ما امسال در شب قدر مستجاب شود

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

چکار کنیم دعاهای ما امسال در شب قدر مستجاب شود

عکس, چکار کنیم دعاهای ما امسال در شب قدر مستجاب شود

شاید شما هر سال برای رسیدن به حاجت های خود در شبهای قدر دعا کرده اید اما این دعاها مستجاب نشده است . چگونه دعا کنیم تا دعای ما امسال درگیر شود و به خواسته ی خود برسیم ؟

:قرآن را بگیر و آنرا بر سرت بگذار و بگو :

«خداوندا! به حقّ این قرآن و به حقّ آن که وی را با قرآن مبعوث کردى و به حقّ هر مؤمنى که در قرآن وی را ستوده اى و به حقّى که بر آنان دارى ـ و هیچ کس به حقّ تو ؛ آشناتر از خودت نیست ـ ؛ تو را قسم مى دهم ؛ به خودت ؛ اى خداوند! که حاجت من  را بر آورده کنی. ( حاجت خود را ذکر کنین )

«به حقّ محمّد «ده بار» ؛ به حقّ على «ده بار» ؛ به حقّ فاطمه «ده بار» ؛ به حقّ حسن «ده بار» ؛ به حقّ حسین «ده بار» ؛ به حقّ على بن حسین«ده بار» ؛ به حقّ محمّد بن على «ده بار» ؛ به حقّ جعفر بن محمّد «ده بار» ؛ به حقّ موسى بن جعفر «ده بار» ؛ به حقّ على بن موسى «ده بار» ؛ به حقّ محمّد بن على «ده بار» ؛ به حقّ على بن محمّد «ده بار» ؛ به حقّ حسن بن على «ده بار» ؛ به حقّ حجّت «ده بار» » و حاجت خویش را مى طلبى .

همچنین در شبهای قدر یاسین بخوانید و پیش از شروع یاسین در حالیکه وضو دارید خدا را قسم بدهید به یاسین به قلب قرآن که حاجت شما را برآورده کند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر