یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

کله پاچه در خواب و تعابیر آن

عکس, کله پاچه در خواب و تعابیر آن

خوردن کله پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن کله پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد.رویت خواب کله پاچه از دیدگاه حضرت یوسف چنانچه کاملا پخته شده و لذیذ باشد تعبیر نیکویی داشته در حالی که ایشان برای خواب کله پاچه نپخته و خام تعبیری مثبت ارائه ننموده اند. از نظر حضرت یوسف چنانچه بیننده خواب ببیند که در حال خوردن کله پاچه پخته و خوشمزه است بشارت حصول نعمت و رزق و روزی بسیار به زندگی و کسب و کار وی بوده ولیکن چنانچه بیننده خواب در عالم رویا با کله پاچه نپخته روبرو باشد نشان دهنده رزق ناسالم خواهد بود. اگر مشغول خوردن کله پاچه خام باشد نمایانگر خوردن مال حرام و به عقیده برخی مفسرین خوردن مال یتیم خواهد بود.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر