محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » اخبار » کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی کلیک کن

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی کلیک کن

اخبار | ۳ بازدید

عکس, کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی کلیک کن

در صورت استحقاق طرفین عقد، کمک هزینه ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی مدت ٢ سال قبل از ازدواج تقسیم بر ٢۴.ضمناً در صورتی که مبلغ کمک هزینه ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می‌یابد.

سایت تامین اجتماعی کلیک کنید

برای دریافت کمک هزینه ازدواج چه مدارکی لازم است؟

١– اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه.

٢– اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین.

٣– فرم تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج.

طبق ماده «٨۵» قانون تأمین اجتماعی:

١- ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.

٢- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

٣- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

۴- بیمه شده طی مدت ۵ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید اخبار

امروز ۳ آبان ۱۴۰۰