رنگ مو کاراملی شنی نی نی سایت

آموزشی علمی هنری

آرایشی

شماره و آموزش رنگ مو کاراملی شنی

عکس شماره و آموزش رنگ مو کاراملی شنی

برای استفاده از فرمول زیر، هر چه موهای شما به پایه نزدیک تر باشد، رنگ بسیار زیباتر خواهد بود. پایه ۸ یا ۹ دکلره کاراملی پایه ۹: سه چهارم تیوپ رنگ مو شنی پایه ۸: یک چهارم تیوپ رنگ مو یاسی: نصف تیوپ واریاسیون... ادامه »