یاس فان

آموزشی علمی هنری

شاهی آبی در گلدون

پرورش شاهی آبی در گلدان را یاد بگیر

عکس پرورش شاهی آبی در گلدان را یاد بگیر

نخست اقدام به خرید بذرتهای شاهی آبی کنید. میتوانید بدون خرید بذر از شاهی آبی یا تره تیزکی که از مغازه خرید ه اید استفاده کنید. برای اینکار انتهای ساقه های شاهی آبی را برای چند روز در آب بگذارید تا ریشه ها رشدشان... ادامه »